หนังสือที่แต่งโดย อุดม เชยกีวงศ์ 57 Results

No.TitlePublished
1พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 9)2560
2มลพิษทางน้ำ2557
3ภาวะโลกร้อน2555
4ป่าชายเลน2555
577 จังหวัด2554
6ประวัติศาสตร์ชาติไทย2553
7ย้อนรอยพระปิยมหาราช 100 ปี2553
8วัฒนธรรมขอมกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา2552
9พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 9)2552
10ตลาดเก่า (50-100 ปี)2552
11ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ2552
12เทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ : วิวัฒนาการของการพัฒนาตำแหน่งข้าราชการครู หลักเกณฑ์ล่าสุด 25512551
13การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : การศึกษาที่ไม่จำกัดวัยและสถานที่2551
14พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9)2550
15พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 42550
16พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2550
17พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 72550
18พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 : เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา2550
19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)2550
20มรดกไทยมรดกโลก : สิ่งล้ำค่าที่ทุกคนในโลกต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่2549
21อนุสาวรีย์ วัด สะพาน คลอง ถนน ประเพณี ความเชื่อ2549
22พระธรรม2548
23ของดี 4 ภาค ชุด ภาคเหนือ2548
24ของดี 4 ภาค ชุด ภาคกลางและภาคตะวันออก2548
25คู่มือปฏิบัติงานของ : ผู้บริหารและบุคลากร อบต.2547
26ศรัทธาของพญานาค2547
27ปฏิทินประเพณี 12 เดือน2547
28ภูมิปัญญาและมรดกไทย จากครูแสตมป์2546
29เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยจากครูแสตมป์2546
30ตามรอยพญานาค2546
31หลักสูตรท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้2545
32ประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นไทย2545
33หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา : อบต. ประชาธิปไตยของชาวบ้าน2545
34มหาราชกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย2545
35แนวทางการบริหารและการจัดการ : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวทางพระรบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422544
36ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422543
37ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียน2541
38คู่มือแบบเรียนและแนวทดสอบ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หมวดวิชาสังคมศึกษา2533
39มหาราชกับเศรษฐกิจ2530
40ความรู้เกี่ยวกับงาน "ศบน." การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก2529
41การศึกษานอกระบบโรงเรียน2529
42การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ2529
43ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน2527
44การบริหารธุรกิจเบื้องต้น (เพื่อการสหกรณ์)2526
45สหกรณ์ผู้บริโภค2526
46การศึกษานอกระบบโรงเรียน2526
47หลักและวิธีการสหกรณ์2525
48ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน2523
49วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 3 (ส.3)2523
50เอเซียกับอิทธิพลตะวันตก2518
51คู่มือปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้างและว่าด้วยการพัสดุ2518
52คู่มือปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้างและว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2498 ...2518
53การปฏิรูปชาวนา2517
54ระเบิดเวลาของ ไทย-มาเลเซีย2517
55ประวัติศาสตร์อารยธรรมสมัยโบราณ2517
56สาเหตุการปฏิรูปและสงคราม2517
57การเมืองในประวัติศาสตร์ไทย2517