หนังสือที่แต่งโดย นันทนา กปิลกาญจน์ 24 Results

No.TitlePublished
1การปฏิวัติดอกมะลิในภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ2554
2พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2394 - 24112547
3พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย : พ.ศ. 2352-23672547
4พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2468-24772547
5ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก2546
6ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกสมัยใหม่2546
7การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ.2367-23942542
8ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก2542
9ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางในโลกปัจจุบัน2541
10ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะบนภาคพื้นแปซิฟิก2541
11การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ.2453-24682540
12การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องบทบาทของวังหน้าสมัยรัตนโกสินทร์ : พ.ศ. 2325-24282539
13ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก2539
14การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่อง การเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411-24532538
15ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก2536
16ผลกระทบของระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจที่มีต่อสังคมเกษตรกรรมไทย : สมัยอยุธยาจนถึงสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ.2398 = The Impact of Economic Monopoly towards the Thai Agrarian Society : Ayuthaya Period to Bowring Treaty 18552534
17ผลของระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจที่มีต่อสังคมเกษตรกรรมไทย : สมัยอยุธยาจนถึงสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. 2398 : รายงานผลการวิจัย = The impact of economic monopoly towards the Thai Agraian society : Ayutthaya period to Bowring Treaty 18552532
18ผลของระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจที่มีต่อสังคมเกษตรกรรมไทย : สมัยอยุธยาจนถึงสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. 2398 : รายงานผลการวิจัย2531
19ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก2530
20แนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ผลที่มีต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย2529
21ประวัติศาสตร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะบนภาคพื้นแปซิฟิก2529
22ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก : ยุคโบราณจนถึง ค.ศ. 17892526
23ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก : ยุคโบราณจนจึง ค.ศ.17892522
24ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก : ยุคโบราณจนถึง ค.ศ.17892518