Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 Results

No.TitlePublished
1การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่ง ที่ใช้น้ำมันเบนซีนและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E-20 และ E-85 เป็นเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : รายงานฉบับสมบูรณ์/2552
2รายงานสรุปผู้บริหาร: การศึกษาความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม;/cสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2547
3โครงการจัดทำสัญญาพลังงานและแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 2 แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V)2546
4โครงการที่ปรึกษาเพื่อการสนับสนุนการดำเนิมงานภายใต้แผนงานภาคบังคับปี 2545-2546: รายงานความก้าวหน้าครั้งที่12 และรายงานฉบับสมบูรณ์2546
5การศึกษาอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ2544
6ร่างกฏกระทรวง(ฉบับแก้ไข)และประกาศกระทรวง(ฉบับแก้ไข)ที่ออกตามพ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม : รายงานฉบับสมบูรณ์2544
7รายงานประจำปี 2538 (Annual Report 1995) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2539