หนังสือที่แต่งโดย เชิดชัย มีคำ 5 Results

No.TitlePublished
1คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ : ประกอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545) หนังสือซ้อมความเข้าใจและข้อหารือที่น่าสนใจ สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ2546
2คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ2546
3กฎหมายและระเบียบการคลัง2545
4คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ2539
5กฎหมายและระเบียบการคลัง2539