หนังสือที่แต่งโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 22 Results

No.TitlePublished
1รายงานนโยบายการเงิน2556
2บทบาทที่ท้าทาย : 55 ปี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ2554
3รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 25532553
4เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ2550
5วังเทวะเวสม์2547
6ท่านกับธนาคารแห่งประเทศไทย [จุลสาร]2545
760 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485-25452545
8เข้าใจการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ [จุลสาร]2543
9คู่มือการใช้สาระน่ารู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย2542
10พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย [จุลสาร]2542
11รายงานประจำปี ...2541
12สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2537 และแนวโน้มปี 25382538
1350 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485-25352535
14เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารนิเทศ2533
15กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์2532
16ภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงาน ภาคอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง2521
17พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.25172517
18ประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หนังสือที่ระลึกครบรอบ 30 ปี2515
19พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร2513
20รายงานประจำปีงบดุลย์และบัญชีกำไรขาดทุน
21รายงานเศรษฐกิจและการเงิน (CD-Rom)
22สรุปภาวะเศรฐกิจปี 2542 และแนวโน้มปี 2543