หนังสือที่แต่งโดย จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 70 Results

No.TitlePublished
1คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 12556
2หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2555
3คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 12555
4หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2553
5คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 32553
6คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยสัญญา บรรพ 2 มาตรา 354-3942552
7กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2552
8กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2552
9หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2551
10หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2550
11ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา2549
12กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2549
13คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค 2 ตอน 12548
14คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 12548
15กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2545
16คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค 2 ตอน 12543
17รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา : กฎหมายอาญาของศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์2540
18หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2540
19คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 32539
20กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2539
21คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค 12536
22คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค 2ตอน 12536
23หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2533
24กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน2533
25หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2533
26คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค 2 ตอน 12531
27กฎหมายลักษณะครอบครัว รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา2530
28กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล2530
29กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2530
30กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล2529
31กฎหมายลักษณะครอบครัว รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ2529
32หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2529
33คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 12529
34หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2529
35กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2528
36กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน2528
37คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล2526
38คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง 452 ว่าด้วย มูลแห่งหนี้2526
39คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 12525
40คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 32524
41กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 25242524
42คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด และตั๋วแลกเงิน พุทธศักราช 2497 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 25232524
43หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2524
44ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง 452 ว่าด้วยมูลแห่งหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม2523
45คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึงมาตรา 4522523
46คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล2522
47คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล2522
48กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2522
49คำบรรยายวิชาหลักวิชาชีพกฎหมาย2521
50คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตอนที่ 1 (แก้ไขเพิ่มเติม)2521
51กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2520
52คำบรรยายวิชาหลักวิชาชีพกฎหมาย2519
53คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค1 ตอนที่ 22518
54กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน2518
55คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 12518
56คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค1 ตอนที่ 22518
57คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล2517
58คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตอนที่ 12517
59กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2516
60คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอนที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม2515
61คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาค 1 ตอนที่ 22514
62คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 32513
63คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 32513
64คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา(ภาคที่ 2 ตอนที่ 1)2510
65คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา(ภาค1 ตอนที่1)2510
66คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึงมาตรา 4522508
67คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา(ภาค 1 ตอน 1)2506
68คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด ประกันภัย2504
69คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 241 ถึงมาตรา 4522503
70กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเ2502