Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ยศ สันตสมบัติ

30 Results

No.TitlePublished
1ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม2559
2The Border : คน พรมแดน รัฐชาติ2559
3จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์2557
4มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์2557
5มนุษย์กับวัฒนธรรม2556
6มังกรหลากสี : การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2555
7อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย2551
8ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม2550
9วิธีการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2546
10พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือและการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม2546
11สิทธิชุมชน พัฒนาการและการปรับกระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา วันที่ 27-29 มีนาคม 2545 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร2545
12มนุษย์กับวัฒนธรรม2544
13หลักช้าง : การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง2543
14จากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์2543
15ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์:จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม2542
16ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2542
17นิเวศน์วิกฤต ความรู้กับวิวาทะ = Ecological crisis : knowledge and debates2541
18มนุษย์กับวัฒนธรรม2540
19ท่าเกวียน : บทวิเคราะห์เบื้องต้นว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทย ท่ามกลางการปิดล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม2539
20ประเวศ วะสี อาจารย์แพทย์ผู้เยียวยาสังคม2539
21ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม2538
22จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์2538
23น้ำ 13602537
24มนุษย์กับวัฒนธรรม2537
25แม่หญิงสิขายตัว : ชุมชนและการค้าประเวณีในสังคมไทย2535
26อำนาจ บุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทย2535
27แม่หญิงสิขายตัว : ชุมชนและการค้าประเวณีในสังคมไทย2535
28อำนาจ บุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทย2533
29ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม2532
30จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์2530