หนังสือที่แต่งโดย สมพร เฟื่องจันทร์ 6 Results

No.TitlePublished
1นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ2552
2แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การสาธารณะ2544
3นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ2540
4นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ2539
5นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา การนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจนจังหวัดสงขลา : รายงานการวิจัย2530
6ทฤษฎีและแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์2529