หนังสือที่แต่งโดย วิทยากร เชียงกูล, 2489- 123 Results

No.TitlePublished
1ทำไมควรอ่าน คาร์ล มาร์กซ์ : บทวิพากษ์เศรษฐศาสตร์การเมือง, แรงงานรับจ้างและทุน2558
2ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่างอีกยาวไกล2557
3ฉันจึงมาหาความหมาย2555
4โฮ จิ มินห์ : วีรบุรุษของประชาชนที่ถูกกดขี่2554
5เศรษฐกิจระบบนิเวศ (Ecological Economics) : เพื่อโลกที่เป็นธรรมและยั่งยืน2554
6จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก2552
7อูโก ชาเวซ : ผู้นำการเมืองใหม่แห่งลาตินอเมริกา2551
8อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย2550
9อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา = Dictionary of development studies2550
10แง่คิดจากภูฐาน : การพัฒนาเพื่อความสุขประชาชาติ2549
11การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ2549
12แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล : เปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่น2549
13นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of interest)2549
14รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2547/2548 : รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข2549
15ความสุขซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง2548
16เศรษฐกิจไทย : ปัญหาและทางแก้2548
17พัฒนาการแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน2547
18เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก2547
19อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม2547
20อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ = Dictionary of Management2547
21อธิบายศัพท์ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่2547
22คู่มือนักอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้2547
23หนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ2547
24เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ2547
25อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่2547
26คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำ2547
27อธิบายศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร2546
28การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มประกอบอาชีพอิสระรายย่อย2546
29อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ2546
30วิพากษ์ไทยรักไทย : บนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม2545
31ฉันจึงมาหาความหมาย2545
32เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก2545
33การพัฒนาตัวแบบชี้วัดความยากจนเชิงโครงสร้าง : โครงการวิจัย2545
34ทำเศรษฐกิจให้เป็นบวกได้อย่างไร [จุลสาร]2545
35ปฏิรูปการศึกษาทำได้โดยไม่ต้องรอกฎหมายลูก [จุลสาร]2545
3670 ปีของการอภิวัฒน์ 24 มิถุนายน 2475 เราเรียนรู้อะไร [จุลสาร]2545
37อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง2545
38ข้อเท็จจริงและอนาคตเศรษฐกิจสังคมไทย2544
39การเมืองภาคประชาชน : มองจากชีวิตและงานของ "ศรีบูรพา"2544
40คู่มือนักอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้2544
41รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2543/2544 : ปฏิรูปการศึกษาอย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร?2544
42ไทยจะอยู่อย่างไรในโลกยุคสงครามวินาศกรรม [จุลสาร]2544
43ปฏิรูประบบข้อมูลและที่ปรึกษาของผู้นำประเทศ [จุลสาร]2544
44ทางรอดของประเทศไทย : ปฏิวัติกรอบวิธีคิดและระบบการเรียนรู้ใหม่2544
45เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีความหมายต่อสังคมไทยอย่างไร [จุลสาร]2544
46เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีความหมายต่อสังคมไทยอย่างไร [จุลสาร]2544
47อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่2543
48ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้วิกฤตของชาติ2543
49ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่2543
50อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่2543
51ธรรมะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างไร2543
52อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม2543
53สังคมประชาธิปไตยใหม่ : ทางออกประชาชน2543
54ทางออกประชาชน2542
55งานคัดสรรในรอบ 30 ปี ของ วิทยากร เชียงกูล2542
56ถาม-ตอบ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย2542
57วิกฤติระบบทุนนิยมโลก ในทัศนะ จอร์ช โซรอส = George Soros : the crisis of global capitalism2542
58วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์2542
59พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร2542
60หนังสือดีในรอบศตวรรษ2542
61ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์2542
62รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2541 : วิกฤติและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย2542
63ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ ต้านวิกฤต IMF2541
64วิกฤติเศรษฐกิจไทยผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน2541
65เรายังมีชีวิตและใฝ่ฝันอยู่2541
66การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF2541
67รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2540 : รายงานวิจัยเชิงเอกสารจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร สถิติ และข้อมูลทางด้านการศึกษา รวมทั้งผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 25402541
68เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้2541
69พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร2540
70ปฏิรูปการเมือง : มองให้ไกลกว่าร่างรัฐธรรมนูญ2540
71ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง2539
72Vision 2020 : จินตภาพสำหรับผู้บริหารและสังคมไทย2539
73ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์2539
74ศัพท์ใหม่อธิบายโลกยุคข้อมูลข่าวสาร2539
75ศึกษาบทบาทและความคิด ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2538
76เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้2538
77ปัญญาชน : ชนชั้นนำในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร2538
78วิเคราะห์ 4 ปัญญาชนสยาม2538
79เพื่อศตวรรษที่ 21 : วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย2537
80ศัพท์การบริหารจัดการ2536
81ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร2536
82หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส072 ท้องถิ่นของเรา 2 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2536
83พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก2536
84รัฐประหารเมืองไทย2535
85แด่ความจนและความโง่เขลา2535
86หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส031 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2534
87รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ กับอนาคตของเศรษฐกิจการเมืองไทย2534
88ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร2534
89ศึกษาบทบาทและความคิด ส. ศิวรักษ์2533
90ทางสองแพร่งของเศรษฐกิจการเมืองไทย2533
91ปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีและกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย2533
92ศึกษาบทบาทและความคิด ศรีบูรพา2532
93พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง2532
94ศึกษาบทบาทและความคิด ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2532
95ฝันของเด็กชายชาวนา2531
96ทางออกการเมืองไทย2531
97ศึกษาบทบาทและความคิด ป๋วย อึ๊งภากรณ์2531
98ปัญญาชนไทยกับการเปลี่ยนแปลง2530
99ทางเลือกของสังคมไทย2528
100การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์2527
101การพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย : ศึกษากรณีสังคมเกษตรภาคกลาง พ.ศ. 2503-25232526
102ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย2525
103การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-25232525
104การปาฐกถาทางวิชาการ เรื่อง การขยายตัวของระบบทุนนิยมในชนบทภาคกลางของไทย2525
105มองพม่า2525
106ฉันจึงมาหาความหมาย2525
107เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน2524
108ปัญหาการพัฒนาประเทศไทย2523
109ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย2522
110เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ส331 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2522
111โลกขาดแคลนอาหารจริงหรือ?2522
112ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง2522
113ฝันของเด็กชายชาวนา2522
114โลกที่สามจงสามัคคีกัน2522
115ปัญหาพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา2521
116ปัญหาพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา2521
117เพื่อปากท้องและชีวิตที่ดีกว่า รวมบทความที่เขียนระหว่าง2516-25202521
118ปัญหาเศรษฐกิจของชาวนาไทย2519
119เราจะไปทางไหนกัน รวมบทความและบทวิจารณ์ 2512-25152518
120แนวความคิดใหม่ทางการศึกษา2518
121ปัญหาและทางออกของประเทศด้อยพัฒนา2517
122ปัญหาและแนวทางการต่อสู้ของโลกที่ 32517
123ฉันจึงมาหาความหมาย2514