หนังสือที่แต่งโดย บำรุง สุขพรรณ์ 15 Results

No.TitlePublished
1ระบบสื่อสารในสังคม2530
2รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อมวลชนในการเสริมสร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาชนบท2530
3รูปแบบการบริหารงานวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อประชาชน2530
4รูปแบบและวิธีการเสนอข่าววิทยุกระจายเสียง2528
5บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่นวัตกรรม ปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี ส่งเสริมความสำนึก ความมีระเบียบวินัย และปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อเยาวชนไทย2526
6รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของพระสงฆ์ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่และพัฒนาความคิดจิตใจของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชน เขต4 (จังหวัดอุดรธานี)2526
7รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการรับข่าวสารของเยาวชนในชนบท และผลที่มีต่อการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีที่รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจัดพิมพ์เผยแพร่ในจังหวัดชลบุรี2526
8รายงานการศึกษา เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่นวัตกรรมปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี ส่งเสริมความสำนึก ความมีระเบียบวินัยและปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อเยาวชนไทย2526
9บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อเยาวชนไทย2525
10รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและผลการปฎิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมในการเผยแพร่ ฟื้นฟู พัฒนาความคิดจิตใจและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อปนะชาชนในชนบท/2525
11พฤติกรรมการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของพระสงฆ์มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ และพัฒนาความคิดจิตใจของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 4 (จังหวัดอุดรธานี) : รายงานการวิจัยเรื่อง2525
12รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท2525
13บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย2524
14พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารวิทยุกระจายเสียง และผลที่มีต่อการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยุกระจายเสียง กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย2523
15วิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย กฏหมายและระเบียบว่าด้วยวิทยุและโทรทัศน์ ปี 2498-25222522