หนังสือที่แต่งโดย จำนงค์ ทองประเสริฐ 78 Results

No.TitlePublished
1อาณาจักรอินเดียชุดแรก ฟูนัน-เจนละ-จาม-โจฬมณฑล-ศรีวิชัย2555
2ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์2554
3ประวัติความเป็นมาของราชบัณฑิตยสถาน จนถึง พ.ศ. 25232552
4พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย2551
5พลเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา ผู้เป็นยิ่งกว่า เชษฐบุรุษ2550
6ปรัชญาศาสนาประยุกต์2550
7ศาสนาปรัชญาประยุกต์2550
8ภาษาไทย 5 นาที ชุดที่ 82549
9หลักการเอาชนะอุปสรรค2549
10ภาษาไทย 5 นาที ชุดที่ 92549
11ไปสืบศาสนาในลังกาและอินโดนิเซีย2549
12ภาษาไทย 5 นาที : ชุดที่ 72549
13ภาษาไทย 5 นาที ชุดที่ 62548
14ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล2548
15รวมบทความสารคดีเชิงศาสนา ปรัชญา และประวัติศาสตร์2547
16วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย2547
17แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ2547
18ภาษาไทย 5 นาที2546
19ภาษาไทย 5 นาที เล่ม 32546
20ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และภาษาไทย 5 นาที ชุดที่ 52545
21ภาษาไทยของเราดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของชาติ2544
22พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย2543
23พุทธวิธีในการประกาศพระพุทธศาสนา ตายแล้วเกิดหรือไม่ ?2541
24หลักการครองตน2540
25พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง2539
26ศาสนาปรัชญาประยุกต์2539
27ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย2539
28ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก2539
29ภาษาไทยไขขาน2538
30ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์2534
31ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่2534
32ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่2534
33อัจฉริยลักษณะของภาษาไทย2534
34ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง2534
35ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์2534
36ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ2533
37คุณธรรมประจำใจ2530
38ตรรกศาสตร์ : ศิลปแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล2530
39ภาษาไทยไขขาน2528
40การประยุกต์ศาสนาและปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต และสังคมไทย2527
41ปรัญาตะวันตกสมัยกลาง2525
42ปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง2525
43พจนานุกรมไทย2523
44ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล2523
45วิชาภาษาไทย (ท401-ท402)2522
46ภาษาของเรา2521
47วิชาภาษาไทย (ท401-ท402)2521
48พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง2520
49พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง2520
50ภาษากับวัฒนธรรม2519
51พจนานุกรมไทย2518
52ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ2518
53ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการใช้เหตุผล2517
54ศาสนาปรัชญาประยุกต์2517
55ธรรมประยุกต์ คำบรรยายพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ณ สถานีวิทยุยานเกราะ 785 มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย2516
56ภาษาของเรา2516
57ปรัชญาประยุกต์ ชุดจีน2515
58ปรัชญาประยุกต์ชุดจีน2515
59ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก2515
60ปรัชญาประยุกต์ : ชุดตะวันตก2515
61ตรรกศาสตร์ : ศิลปแห่งการนิยามความหมายและการใช้เหตุผล2515
62ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ2514
63ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง2514
64ปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง2514
65ปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่2514
66ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์2514
67ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย2514
68ปรัชญาประยุกต์ชุดอินเดีย2514
69ปรัชญาประยุกต์ : ชุดอินเดีย2514
70ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่2514
71ปรัชญาตะวันตก : สมัยโบราณ2514
72ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่2514
73ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการใช้เหตุผล2512
74ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง2511
75พระพุทธศาสนาในลังกา2510
76ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล2509
77ปกิณณกสารคดี และตอบปัญหาทางวิทยุศึกษา2508
78ตรรกวิทยา : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล2507