หนังสือที่แต่งโดย อาภา ภมรบุตร 11 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาในการรับราชการและการทำงานทั่วไป2530
2มนุษยสัมพันธ์2529
3จิตวิทยาเกี่ยวกับครูและการบริหารงานการศึกษา = Psychology of teacher and educational administration2529
4จิตวิทยาในการปกครอง (การบริหาร) = Psychology in administration2526
5สงครามจิตวิทยา2524
6สงครามจิตวิทยา2521
7จิตวิทยาในการปกครอง (การบริหาร) Psychology in admibistration2520
8จิตวิทยาในการปกครอง (การบริหาร)2516
9ทัณฑวิทยา2499
10มนุษย์สัมพันธ์
11จิตวิทยาในการรับราชการ