หนังสือที่แต่งโดย กุศล นาคะชาต 10 Results

No.TitlePublished
1การวิเคราะห์แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี2536
2การประเมินประสิทธิภาพที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านใน 14 จังหวัดภาคใต้2534
3วรรณกรรมสังคมศาสตร์กับงานห้องสมุด2530
4รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการให้บริการของห้องสมุดเฉพาะที่มีผลต่อนักวิชาการในการสร้างความเจริญในท้องถิ่นภาคใต้2530
5วรรณกรรมมนุษยศาสตร์และงานของห้องสมุด /2528
6วรรณกรรมมนุษยศาสตร์และงานของห้องสมุด2528
7วรรณกรรมมนุษยศาสตร์และงานของห้องสมุด2524
8วรรณกรรมมนุษยศาตร์ และงานของห้องสมุด2524
9วารสาร นิตยสาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่แรกเริ่ม-ตุลาคม 25202521
10ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของสด กูรมะโรหิต2519