Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ศิริชัย พงษ์วิชัย

28 Results

No.TitlePublished
1การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ : เน้นสำหรับงานวิจัย2558
2การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2556
3การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2555
4การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2554
5การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2554
6การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร : เน้นสำหรับงานวิจัย2553
7สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R2553
8การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2552
9สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R2552
10การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2551
11การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2549
12การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2548
13การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2547
14การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2547
15การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2546
16การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2544
17การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2543
18วิธีใช้โปรแกรม SPSS และแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ (ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0-9.0)2542
19การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2540
20การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2539
21การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2537
22การตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Data Entry II2535
23การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2535
24การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2534
25การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์2532
26โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม SPSS/PC+2530
27การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3 ชนิด (บีเอ็มดีพี, เอสเอเอส, เอสพีเอสเอส)2524
28วิธีใช้โปรแกรม SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ