หนังสือที่แต่งโดย มณี พยอมยงค์ 23 Results

No.TitlePublished
1คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่2539
2เครื่องสักการะในล้านนาไทย2538
3ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย2537
4ปันพร2535
5ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไม่สิ้นสูญ2533
6ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย2533
7ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไม่สิ้นสูญ [จุลสาร]2533
8การศึกษาเชิงวิเคราะห์โคลงปทุมสังกา = An analytical study of klong padumsanka2529
9เปรียบเทียบโคลงปทุมสังกา2529
10ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย2529
11วัฒนธรรมล้านนาไทย2529
12การศึกษาเชิงวิเคราะห์โคลงปทุมสังกา2529
13ความรู้เกี่ยวกับล้านนาไทยเรื่อง ประเพณีนักขัตฤกษ์ของล้านนาไทย และนิทาน จากคร่าว อุทาหรณ์2528
14วิถีชีวิตและค่านิยมของชาวลานนาไทย2527
15ประวัติและวรรณคดีลานนา2525
16ประวัติและวรรณคดีลานนา2525
17การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วรรณคดีลานนาไทยเรื่อง โคลงอมรา2525
18คติสอนใจชาวล้านนาไทย2521
19ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย2516
20ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย2516
21ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย2511
22พจนานุกรมลานนาไทย
23วัฒนธรรมลานนาไทย