หนังสือที่แต่งโดย กรมการฝึกหัดครู 33 Results

No.TitlePublished
1100 ปี การฝึกหัดครูไทย2535
2การท่องเที่ยว2533
3คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา2531
4โครงการวิจัยสภาพแวดล้อมห้องเรียนระยะทดลอง2530
5รายงานการศึกษานำร่อง = Pilot Study : เรื่องการฝึกหัดครูและสถาบันฝึกหัดครูในอนาคต2529
6วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 29 กันยายน 2529 ครบรอบ 32 ปี2529
7เบเกอรี่2528
8รายงานการวิจัยประเมินผล โครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน2528
9รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการศึกษา ของข้าราชการกรมการฝึกหัดครู2526
10ความต้องการงานวิจัยของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู2526
11แผนพัฒนาการศึกษากรมการฝึกหัดครู พ.ศ. 2525-25292526
12แผนพัฒนาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู2526
13เอกสารการนิเทศการศึกษาฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี2525
14คู่มือดำเนินงานการฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท = Teacher education for rural development 25252525
15คู่มือดำเนินงานการฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท2525
16หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา2524 2 ปี, 4 ปี2524
17หลักสูตรการฝึกหัดครูระดับปริญญาตรี2524
18รายงานการวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู2524
19สรุปสถิติการศึกษา กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ2523
20การศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรการฝึกหัดครู กับ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 25212523
21สถิติแผนกของวิทยาลัยครู2522
22รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครู และบริการการศึกษา โดยความร่วมมือขององค์การ ยูนิเซฟ พ.ศ. 2519-25212521
23ประวัติกรมและประวัติวิทยาลัยครู กรมการฝึกหัดครู2517
24วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง2516
25วิชาศิลปศึกษา2516
26หน้าที่งาน และโครงการ ของกรมการฝึกหัดครูในปัจจุบัน2516
27ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาฝึกหัดครู2514
28ผลงานครบรอบ 16 ปี ของกรมการฝึกหัดครู2514
29สรุปผลงานโดยสังเขป ครบรอบ 15 ปี ตั้งแต่ตั้งกรม 29 กันยายน 25122512
30พัฒนาการของครอบครัวและเด็ก2509
31การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายรายวิชาและการฝึกสอน2505
32สถิติการศึกษา
33การศึกษาหาสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษาที่ต้องการ = The study of teacher's required competencies in th primary school level