หนังสือที่แต่งโดย รัตติยา สาและ 7 Results

No.TitlePublished
1เรียนภาษามลายูถิ่นด้วยนิทาน2552
2ปฏิสัมพันธ์ "ใหม่": พุทธ-มุสลิม สามจังหวัดชายแดนใต้2549
3การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิก ที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส2544
4ภาษามลายูพื้นฐาน2535
5ภาษามลายูกับความเป็นมาตรฐานของระบบการสะกดและการออกเสียง2535
6ภาษามลายูถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย2529
7การอ่านและการเขียนภาษามลายูด้วยอักษรยาวี