หนังสือที่แต่งโดย สำเนาว์ ขจรศิลป์ 6 Results

No.TitlePublished
1ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา2543
2มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา2539
3ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย [จุลสาร]2534
4ความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับการประชุมเชียร์และการต้อนรับน้อง ใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลานครินทร์ : รายงานการวิจัย2531
5การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา2530
6การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา2529