หนังสือที่แต่งโดย ติน ปรัชญพฤทธิ์ 55 Results

No.TitlePublished
1การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2555
2ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2555
3ทฤษฎีองค์การ = Organization Theory2553
4รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ2553
5ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2551
6การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2551
7การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2548
8ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2548
9การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2547
10ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2546
11การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2545
12การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2544
13ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2544
14ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2542
15การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2541
16รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ2541
17Work ethics [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 6-9 ตุลาคม 2540 และ 20-22 ตุลาคม 25402540
18Inducement [จุลสาร]2540
19วิชาชีพนิยมของระบบราชการไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [จุลสาร] : วิวัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย : เอกสารเสริมการบรรยาย 6-9 และ 20-22 ตุลาคม 25402540
20ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 20-23 มกราคม 25402540
21สภาพแวดล้อมของการจัดการ [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 27-30 มกราคม 25402540
22ปัญหาการจัดการบุคคลในอนาคต [จุลสาร] : 14-31 กรกฎาคม 25402540
23วิชาชีพและจรรยาบรรณ [จุลสาร] : 14-31 กรกฎาคม 25402540
24หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [จุลสาร] : 14-31 กรกฎาคม 25402540
25การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [จุลสาร] : [การบรรยาย] 14-31 กรกฎาคม 25402540
26รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ2538
27การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐ2537
28การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2537
29การใช้เวลาของนักบริหารในราชการพลเรือน2537
30ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน2537
31การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2537
32วิชาชีพนิยมของระบบราชการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วิวัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย = Public service professionalism during the reign of King Rama V : Evolution and its ramifications upon Thai society2536
33ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2536
34ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์2535
35วิชาชีพในปัจจุบันของข้าราชการไทย : รายงานการวิจัย2535
36วิชาชีพนิยมของระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วิวัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย2535
37การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2534
38การสำรวจและประเมินระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนไทย : การสรรหา การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งและโอกาสในการฝึกอบรม2532
39การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา2532
40รัฐศาสตร์ประกาศพงศ์ : ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ เส้นทางอาชีพ ความมุ่งมั่นในการพัฒนา ปัญหาประสบการณ์การทำงานและวิธีการแก้ไข2531
41หัวหน้าภาควิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ และวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลกับความพึงพอใจในงาน และสัมฤทธิผลของงาน กรณีศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
42ข้าราชการระดับสูงของไทยและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ2530
43ข้าราชการระดับสูงของไทยและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ : ผลวิจัยเชิงประจักษ์ ข้อมูลระดับประเทศ กระทรวงและกรม : รายงานผลการวิจัย2530
44ปัญหาการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตำแหน่ง : ทรรศนะของข้าราชการระดับสูงของไทย2530
45ข้าราชการระดับสูงของไทย : ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ วิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคล และความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ : ผลวิจัยเชิงประจักษ์2529
46โครงการวิจัยระบบข้อมูลกำลังคนภาครัฐบาล : ข้อมูลระดับประเทศ2529
47รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ2528
48ทฤษฎีองค์การ2527
49หัวหน้าภาควิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ และวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลกับความพึงพอใจในงาน และสัมฤทธิผลของงาน กรณีศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย2527
50รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ2526
51องค์การ : ทฤษฎีและวิจัย2526
52การสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกัน2523
53ปทานุกรมการบริหาร2514
54ข้อมูลเกี่ยวกับพันธะทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม : วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
55ข้าราชการระดับสูงของไทยและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ : ผลวิจัยเชิงประจักษ์ข้อมูลระดับประเทศ