หนังสือที่แต่งโดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว 12 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา2558
2สังคมและวัฒนธรรมล้านนา จากคำบอกเล่า2557
3สังคมและวัฒนธรรมล้านนา จากคำบอกเล่า2554
4โบราณวัตถุ-โบราณสถาน ในวัดล้านนา2549
5ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่2547
6ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่2543
7วัดร้างในเวียงเชียงใหม่2539
8ประวัติศาสตร์กับการปกครองท้องถิ่น [จุลสาร] : แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่2539
9วัดร้างในเวียงเชียงใหม่ = Deserted monasteries of Chiang Mai2529
10วิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ : ประชุมกฎหมายครอบครัว : รายงานการวิจัย2528
11ล้านนาไทยศึกษา2525
12การวิเคราะห์สังคมเชียงใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามต้นฉบับใบลานในภาคเหนือ / an analysis based on northern Thailand palm leaf manuscripts / Aroonrut Wichienkeeo2520