หนังสือที่แต่งโดย จินตนา สุนทรธรรม 9 Results

No.TitlePublished
1บทบาทของผู้ประกอบการในการส่งเสริมและป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากการทำงานให้นายจ้าง : รายงานผลการวิจัย2542
2ทักษะการจัดการ บทบาทและปัญหาของสตรีนักธุรกิจขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานการวิจัย2534
3รายงานการวิจัยเรื่อง ทักษะการจัดการ บทบาท และปัญหาของสตรีนักธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย2532
4ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2529
5ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและอากรแสตมป์2528
6ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า อากรแสตมป์ และอากรมหรสพ2527
7คำบรรยายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2526
8ธุรกิจเบื้องต้น2524
9ธุรกิจเบื้องต้น2523