หนังสือที่แต่งโดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 21 Results

No.TitlePublished
1อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : แนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2559
2การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2552
3การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2546
4การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2543
5เมื่อดอกเบี้ยเงินฝากลดลง [จุลสาร] : เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวหรือไม่?2542
6การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2541
7การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2538
8การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2537
9วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย2536
10วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย2536
11การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2535
12การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2529
13การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2528
14การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2525
15การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไทยในรอบ 25 ปี2525
16การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย2525
17วิเคราะห์ลักษณะการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย2525
18วิเคราะห์ลักษณะการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย : รายงานวิจัย2524
19การคลังท้องถิ่นและการกระจายอำนาจการคลังในประเทศไทย2522
20ที่ดินกับชาวนา "ปฏิรูป" หรือ "ปฏิวัติ"2521
21วิเคราะห์โครงการผันเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง2518