หนังสือที่แต่งโดย ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ 14 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาการลดอาวุธยุทธศาสตร์ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต : ศึกษาเฉพาะกรณีสหรัฐอเมริกาและกลุ่มรัฐนิวเคลียร์ ในเครือจักรภพรัฐเอกราช : รายงานการวิจัย = The problem of strategic arms reduction after the collapse of the Soviet Union : a case study of the United States and the Nuclear States in CIS (Commonwealth of Independent States)2538
2อัฟริกา : การเมืองและนโยบายต่างประเทศ2536
3อัฟริกา : การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ2536
4รายงานผลการวิจัย อภิมหาอำนาจกับการลดอาวุธนิวเคลียร์2529
5ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศโลกที่สาม ศึกษาเฉพาะกรณีความล้มเหลว2526
6บทบาทและอิทธิพลของโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต์ในอัฟริกา; การศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ = The comparative study and analysis of Soviet and communist Chinese roles and influences in Africa2523
7ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและพฤติกรรม2522
8หลักระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์2521
9อัฟริกา : การเมืองและนโยบายต่างประเทศ2520
10อัฟริกา : การเมืองและนโยบายต่างประเทศ2520
11ทฤษฎีและพฤติกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2519
12ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น2516
13หลักและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
14อัฟริกา : การเมืองและนโยบายต่างประเทศ