หนังสือที่แต่งโดย ยุพิน เตชะมณี 4 Results

No.TitlePublished
1รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการครูบรรณารักษ์ และความรู้ความสามารถของครูบรรณารักษ์ตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2529
2รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการครูบรรณารักษ์และความรู้ความสามารถของครูบรรณารักษ์ตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2529
3เอกสารภาควิชาบรรณารักษศาสตร์2524
4บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า2522