หนังสือที่แต่งโดย ปรีชา กาญจนาคม 11 Results

No.TitlePublished
1โบราณคดีเบื้องต้น2556
2การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา : รายงานการวิจัย2539
3การวิจัยทางโบราณคดี2538
4โบราณคดีปฏิบัติ2534
5แนวทางศึกษาโบราณคดี2534
6ศัพท์บัญญัติโบราณคดี ภาษาอังกฤษ-ไทย2531
7แหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก : รายงานการสำรวจ = Report on the survey of archeaological sites and environment at upper Quae Yai river (Nam Chon), Um-Phang district, Tak province2531
8เศษภาชนะดินเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2528
9โบราณคดีเบื้องต้น2523
10จิตรกรรมฝาผนังธนบุรี = Dhonburi Mural Painting2523
11โบราณคดีปฏิบัติ = Field archaeology2522