หนังสือที่แต่งโดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 370 Results

No.TitlePublished
1ตำนานเมืองพม่า2560
2พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า2560
3พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52559
4นิทานโบราณคดี2559
5นิทานโบราณคดี2559
6ตำนานกฎหมายเมืองไทย2558
7ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน2557
8เที่ยวตามทางรถไฟ2557
9ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุมาตรา-ชวา-บาหลี2557
10ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ฉบับกรมศิลปากรตรวจสอบใหม่2557
11พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า2556
12นิทานโบราณคดี2556
13พระนิพนธ์ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2556
14พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช2555
15พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า2555
16ประชุมพระนิพนธ์สรรพความรู้2555
17เทศาภิบาล2555
18พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52555
19อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม2554
20ประวัติบุคคลสำคัญ2554
21ตำนานวังหน้า2553
22ตำนานวังเก่า2553
23เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป2553
24จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่)2551
25คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก2549
26พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2549
27ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ2548
28รูปและเรื่องเที่ยว : รูปในมณฑลแห่งประเทศสยาม และอธิบายด้วยประโยชน์ของการเที่ยวแตร่2547
29เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า2547
30ความทรงจำ2546
31พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2546
32ละครฟ้อนรำ : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น ตำราฟ้อนรำ ตำนานเรื่องละครอิเหนา ตำนานละครดึกดำบรรพ์2546
33เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป2546
34นิทานโบราณคดี2546
35นิทานโบราณคดี2545
36พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า2545
37นิราศนครวัด2545
38ตำนานพระพุทธเจดีย์2545
39ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ2545
40เทศาภิบาล2545
41เที่ยวเมืองพม่า2545
42ตำนานวังเก่า2544
43พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2544
44นิทานโบราณคดี2544
45นิทานโบราณคดี2543
46พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์2543
47ไทยรบพม่า ฉบับรวมเล่ม2543
48ชีวิตและงานของสุนทรภู่2543
49ไทยรบพม่า ฉบับรวมเล่ม2543
50พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2543
51แบบเรียนเร็ว เล่ม 1, 2, 32542
52โจรแปลกประหลาด [จุลสาร] ; เสือใหญ่ในเมืองชุมพร2541
53เรื่องตั้งโรงพยาบาล [จุลสาร] ; เรื่องอนามัย2541
54ของแปลกที่เมืองชัยบุระในอินเดีย [จุลสาร] ; ของแปลกที่เมืองพาราณสี2541
55หนังสือหอหลวง [จุลสาร]2541
56จดหมายเหตุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : เสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434)2541
57จับช้าง [จุลสาร]2541
58เรื่องลานช้าง [จุลสาร]2541
59เรื่องแม่น้ำโขง [จุลสาร]2541
60ความไข้เมืองเพชรบูรณ์ [จุลสาร]2541
61อั้งยี่ [จุลสาร]2541
62สืบพระศาสนาในอินเดีย [จุลสาร]2541
63เสด็จยุโรปครั้งที่ 22540
64นิทานโบราณคดี2539
65พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52539
66ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2539
67นิราศนครวัด2537
68จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น2536
69จดหมายเหตุเสด็จประพาศต้น2536
70ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์2535
71ให้พระยาอนุมาน2535
72นิราศนครวัด2535
73นิราศนครวัด2535
74ชุมนุมพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2534
75นิทานโบราณคดี2533
76นิทานโบราณคดี2533
77ประวัติบุคคลสำคัญ2531
78เพลงมาร์ชดำรง2531
79บันทึกรับสั่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล2530
80ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน2530
81ความทรงจำ ที่ทรงค้างไว้ 5 ตอน พ.ศ.24892530
82ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2530
83เจ้านายพระชันษายืนในพระราชวงศ์จักรี2530
84ความทรงจำ2530
85ตำนานพระพุทธเจดีย์2530
86ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2529
87คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก2527
88ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2527
89พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ2526
90พระสนมเอก2525
91เจ้านายพระชันษายืน2525
92พระสนมเอก2525
93ตำนานวังหน้า2524
94พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2523
95นิทานโบราณคดี2523
96ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2523
97พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52522
98ลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล2522
99ให้พระยาอนุมาน ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีโต้ตอบกับพระยาอนุมานราชธน2521
100ให้พระยาอนุมาน ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีโต้ตอบกับ พระยาอนุมานราชธน2521
101เสด็จประพาสต้น ในรัชกาลที่ 52520
102พระกวีนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2519
103ประชุมปาฐกถา2519
104สภาพเมื่อแรกสถาปนา กระทรวงมหาดไทย2519
105จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสต้น)2519
106โอวาทเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ร.ศ.1212519
107ชีวิตและงานของสุนทรภู่2518
108เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 22518
109ชีวิตและงานของสุนทรภู่2518
110ตำนานพระพุทธเจดีย์2517
111นิราศนครวัด2517
112ประชุมพระราชปุจฉา2517
113พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2517
114นิทานโบราณคดี2517
115พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2517
116สำหรับสอบศักราช ซึ่งมักพลในศิลาจารึกและหนังสือเก่าในเมืองไทย2516
117ประวัติสุนทรภู่2516
118ปาฐกถาเรื่องสงวนรักษาของโบราณ2516
119ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์2516
120พระประวัติ จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช2516
121จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมืองใน ร.ศ. 117, 1192515
122นิราศนครวัด2515
123ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ2515
124ถึงหญิงใหญ่ ลายพระหัตถ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาองค์ใหญ่2515
125นิทานโบราณคดี2515
126เรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด2514
127เที่ยวเมืองพม่า2514
128ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2514
129นิราศนครวัด2514
130เสด็จยุโรปครั้งที่ 22514
131นิทานโบราณคดี2514
132อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา2514
133นิทานโบราณคดี2514
134พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52514
135ไทยรบพม่า ฉบับรวมเล่ม2514
136ความทรงจำ2514
137ความทรงจำ2514
138ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2514
139ตำนานพระพุทธเจดีย์2514
140เรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด2514
141นิทานโบราณคดี2514
142ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตำนานทางพุทธศาสนา2514
143ไทยรบพม่า2514
144ไทยรบพม่า2514
145ชีวิตและงานของสุนทรภู่2513
146ตำนานคณะสงฆ์2513
147ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52512
148ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แล หอสมุดสำหรับพระนคร2512
149ถึงหญิงใหญ่ ลายพระหัตถ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทาน ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล. ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว / โดย ท. เลียงพิบูลย์2512
150เจ้าเจ็ดตน กับ พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปางและเมืองลำพูนไชย คัดจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 22512
151สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระนิพนธ์2512
152ตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า2512
153ตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า2512
154นิทานโบราณคดี2511
155ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2511
156พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2510
157ตำนานพระพุทธเจดีย์2510
158นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)2510
159ตำนานเครื่องโต๊ะและถ้วยชาม2510
160ลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทาน ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล ระหว่างเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง พ.ศ. 24732510
161เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 3 เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์2510
162ตำนานเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2510
163ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด (บางเรื่อง)2509
164ความทรงจำ2509
165เทศาภิบาล2509
166ถึงหญิงใหญ่2508
167ตำนานพระพุทธเจดีย์ (บางตอน)2508
168ถึงหญิงใหญ่ ลายพระหัตถ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทาน ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาองค์ใหญ่2508
169ปรัชญาในพระอภัยมณีกับ...ประวัติสุนทรภู่2508
170รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4)2507
171ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น2507
172ชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง)2507
173ความทรงจำ2506
174พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2506
175ปาฐกถาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ พระประวัติลูกเล่า2506
176ประวัติบุคคลสำคัญฉบับสมบูรณ์2505
177พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2,52505
178พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2505
179นิราศนครวัด2505
180จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน [Electronic resource]2505
181จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน2505
182พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2505
183ไทยรบพม่า ฉบับรวมเล่ม2505
184พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา2505
185กรมสรรพากรนอก2505
186อธิบายเครื่องบูชาและตำนานโต๊ะเครื่องบูชา2505
187โดยสารเรือเมล์ไปยุโรป2504
188พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ก่อนเสวยราชย์ พระบวรราชประวัติ พระประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ2504
189เสด็จยุโรปครั้งที่ 22504
190เมืองพิษณุโลก2504
191อธิบายเรื่องเที่ยว ...2504
192นิทานโบราณคดี (ฉบับคัดเลือก) เล่ม 2 : ชั้นมัธยมปีที่52504
193ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด2504
194ตำนานพระพุทธเจดีย์2503
195นิราศนครวัด2503
196พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2503
197เรื่องโบราณคดี จากลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ ของศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์2503
198ตำนานพระพุทธเจดีย์2503
199เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป2503
200พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2503
201ตำนานพระพุทธเจดีย์2503
202เรื่องโบราณคดี2503
203ชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง)2503
204นิราสนครวัด, สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. 24672503
205เทศาภิบาล2503
206เรื่องในโบราณคดี : จากลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับรองศาสตราจารย์หลวงบริบาล บุรีภัณฑ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร2503
207ตำนานพระพุทธเจดีย์2502
208ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่2502
209ห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ2502
210นิทานโบราณคดี2501
211นิราศนครวัด2501
212ชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง)2501
213เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 (รวมจดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น และ จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)2501
214ไทยรบพม่า2501
215นิทานโบราณคดี2501
216ไทยรบพม่า : ฉบับรวมเล่ม2501
217ชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง)2500
218ตำนานการเลิกอากรบ่อนเบี้ยและหวย2500
219เรื่องพระจอมเกล้าฯ2500
220เที่ยวเมืองพม่า2499
221อธิบายเรื่องเครื่องมโหรีปี่พาทย์2499
222พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2499
223ชีวิตและงานของสุนทรภู่2499
224ประวัติศาสตร์สุโขทัย (ภาค1)2498
225เรื่องพระร่วง / จารึกกรุงสุโขทัย (เป็นภาษาปัจจุบันพร้อมด้วยคำแปล). สุภาษิตพระร่วง. ไตรภูมิพระร่วง2498
226บัญชีพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงชานุภาพ2498
227อธิบายเรื่องพระบาท2498
228เที่ยวตามทางรถไฟ2498
229เทศาภิบาล2498
230ชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง)2497
231เรื่องก่อนประวัติศาสตร์2497
232นิทานโบราณคดีบางเรื่อง2497
233ประวัติบุคคลสำคัญ2496
234ตำนานเรือรบไทย2496
235ตำนานเรือรบไทย2496
236ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ2496
237ประวัติบุคคลสำคัญ2496
238ประวัติสุนทรภู่2496
239ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง2495
240พระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด2495
241พระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด2495
242เทศาภิบาล2495
243พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา2495
244พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2494
245ความทรงจำ2494
246นิทานโบราณคดี2494
247เที่ยวเมืองพะม่า2494
248พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช2493
249ประวัติบุคคลสำคัญ2493
250คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย2493
251ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน2493
252ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณ์ของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2493
253พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 52493
254ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ภาค 32492
255แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม2492
256แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม2490
257สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง กับพระสนมเอก "ประพาสต้น"2490
258เสด็จยุโรปครั้งที่ 22490
259เสด็จยุโรปครั้งที่ 22490
260เที่ยวเมืองพม่า2489
261บัญชีพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2489
262เรื่องเที่ยวเมืองพะม่า2489
263ความทรงจำ2489
264เรื่องพระร่วง2489
265บัญชีพระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2489
266ตำนานเรื่องเมืองพิษณุโลก เกียรติคุณเมืองพิษณุโลกและวัตถุสถานสำคัญของเมืองพิษณุโลก2489
267เรื่องพระราชานุกิจ2489
268พระกวีนิพนธ์2487
269เจ้านายพระชันสายืน ไนพระราชวงส์จักรี2486
270ประชุมบทละคอนดึกดำบรรพฉบับบริบูรน์ (พิมพ์ครั้งที่ 3) พร้อมด้วยเรื่องประวัติเจ้าคุณพระประยูรวงส์ และ ตำนานละคอนดึกดำบรรพ2486
271ประวัติสุนทรพู่2486
272ประวัติสุนทรพู่2485
273พระโอวาทประทานที่โรงเรียนเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 24722482
274พระโอวาทของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานที่โรงเรียนเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 24722482
275เรื่องก่อนประวัติศาสตร์2482
276เรื่องก่อนประวัติศาสตร์2481
277เรื่องก่อนประวัติศาสตร์2481
278พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา2481
279เล่าเรื่องไปชะวาครั้งที่ 3 : นับเป็นประชุมพงศาวดารภาคที่ 672480
280นิราศนครวัด2479
281มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงเป็นปาฐกถา ที่สมัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 24712478
282ประวัติอาจารย์2478
283คำแปลปาฐกถา เรืองคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2478
284ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์2477
285ตำนานเงินตรา2476
286ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ2476
287ปาฐกถา ตำนานธงไทยในสมัยต่างๆ2475
288ตำนานกฎหมายเมืองไทย2475
289ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์2474
290เจ้านายพระชันษายืน2474
291ตำนานเงินตรา2474
292คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย คำแปลปาฐกถา2474
293ตำนานเรือรบไทย2474
294ตำนานสวนกุหลาบและร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ2474
295พระโอวาทของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานที่โรงเรียนเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 24722473
296ปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ2473
297ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์2473
298ตำนานกฎหมายเมืองไทย2473
299อธิบายเครื่องบูชา2473
300ตำนานพระปริต2472
301อธิบายว่าด้วยยศเจ้า2472
302มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม : พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงเปนปาฐกถา ที่สมัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 24712472
303ตำนานพระปริต2472
304พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสวยราชย์2472
305ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน2472
306อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา2472
307ตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ2472
308ลัษณการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ2471
309ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ2471
310ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 เรื่องตำนานเมืองระนอง2471
311มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม : พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงเปนปาฐกถา ที่สมัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 24712471
312อธิบายเรื่องสำเภาวัดยานนาวา2471
313เรื่องตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ2471
314อธิบายเครื่องบูชา2471
315ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ2470
316ตำนานสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาสกับตำนานมโหรี2470
317ตำนานเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน2470
318คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย คำแปลปาฐกถา2470
319อธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิง ตั้งแต่เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน้ำโพธิ์2470
320ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง2470
321เรื่องไปลังกาทวีป2469
322เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 3 เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์2469
323อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา2469
324ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง2469
325อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม2469
326ตำนานพุทธเจดีย์สยาม2469
327อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี2468
328ตำนานเสภา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ใหม่ สำหรับหนังสือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 22468
329เรื่องสนทนากับผู้ร้ายปล้น2468
330ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม2468
331ตำนานวังหน้า2468
332ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ2468
333นิราสนครวัด2468
334จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่ 52468
335ตำนานเครื่องโต๊ะบูชาตอนที่ 2 ว่าด้วยลักษณการเล่นเครื่องโต๊ะบูชา2468
336ตำนานโต๊ะเครื่องบูชา2468
337นิราสนครวัด2467
338นิราศนครวัด ฉบับชำระครั้งที่ 22467
339ตำนานเรือรบไทย2467
340ประชุมนิทานกระทู้2467
341ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้า2467
342ความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง2466
343พระประวัติสมเด็จบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ. กับ, เทศนาเทวธรรมกถา ของสมเด็จมหาสมณเจ้า. แล, อัปปมาทกถา ของ พระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส2466
344กายคฤหะหรือเรือนคือกาย2466
345นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก2466
346เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง2466
347จดหมายเหตุเรื่องประพาศต้นในรัชกาลที่ 52466
348ตำนานคณะสงฆ์2466
349ตำนานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง2464
350ประวัติวัดมหาธาตุ2463
351เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 4 ว่าด้วยเที่ยวมณฑลอุดร แลมณฑลอิสาณ ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2463
352พงศาวดารเรื่องเรารบพม่าครั้งกรุงธนบุรี อธิบายต้นเรื่องรบพม่าครั้งกรุงธนบุรี2463
353พงษาวดารเรื่องเรารบพม่าครั้งกรุงศรีอยุธยา : เป็นตอนต้นของหนังสือเรื่องรบพม่าครั้งกรุงธนแลกรุงเทพฯ2463
354ตำนานวังน่า2461
355ประวัติวัดมหาธาตุ2461
356ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น2460
357พระประวัติจอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช2459
358ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร2459
359เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลังกาทวีป2459
360สำหรับสอนศักราชซึ่งมักพบในศิลาจารึกแลหนังสือเก่า ๆ ในเมืองไทย2458
361จดหมายนายทรงอานุภาพเล่าเรื่องประพาศต้น เมื่อ ร.ศ.1232455
362ดอกสร้อยสุภาษิต แบบสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์ กรมราชบัณฑิต2454
363ดอกสร้อยสุภาษิต หนังสือสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์ กรมศึกษาธิการ2448
364ข้อบังคับลักษณการปกครองหัวเมือง ร.ศ. 1162443
365ประวัติสังเขปแห่งการจัดการศึกษาภาคปรัตยุบันแห่งประเทศสยาม ภาคที่ 1 (พ.ศ.2414-2434)2440
366เรื่องเบ็ดเตล็ด
367พงษาวดารฉบับพระราชหัตเลขา
368เสด็จประพาสต้น (ฉบับนักเรียน)
369พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมว'ศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา
370ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ