หนังสือที่แต่งโดย ปิ่น มาลากุล, ม.ล., 2446-2538 50 Results

No.TitlePublished
1งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม2552
2อัตชีวประวัติของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล2549
3ผู้สร้างมหาวิทยาลัย : วิถีแห่งอุดมคติ ... คุณธรรม ... อุดมไท2549
4งานประพันธ์ (บางเรื่อง) ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล2546
5ความดีนั้นไม่ตาย2545
6หัวใจทอง, ดวงดารา, การเมืองเรื่องรัก : บทละครพูด2540
7บทละครสังคีต หงส์ทอง2539
8งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม. และ, ประชาธิปไตยแบบต่างๆ2539
9บทประพันธ์สรรมากว่าพันบท2535
10พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า2533
11พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า2531
12ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย2531
13พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2531
14องก์ที่ 4 เล่าเรื่องบทละครพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชนิพนธ์ที่ประเทศอังกฤษ2526
15พระราชนิพนธ์บทละครร้อยเรื่องของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2526
16พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว2525
17กรุงรัตนโกสินทร์ : ละครพูดองก์เดียว2525
18มีอะไรในอดีต (เมื่อ 60 ปีก่อน)2523
19นิราศเป่ยจิง2523
20เรื่อง "ไปสวนลุมพินี" และบทวิทยุปริทรรศน์เรื่อง "งานฉลอง 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาที่อินเดีย"2520
21ประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยย่อ2520
22งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม2520
23โคลงสี่สุภาพ2518
24พัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค2518
25งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม2517
26หัวใจทองและการเมืองเรื่องรัก2516
27บทละครสองชุด2516
28บทประพันธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล2515
29วัดบรมวงศ์อิศรวราราม อดีตและปัจจุบัน2514
30ละครพูดองก์เดียวเรื่อง"อันความกรุณาปราณี"2514
31การศึกษาของไทยในปัจจุบัน 24892513
32บทละครเรื่อง สามเกลอ, ทวาทศทาน, หงส์ทอง2513
33คำบรรยายเรื่องพาชมดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว2513
34การศึกษาสมัยมหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ธานีนิวัต ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ2512
35ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว2512
36บทละครวิทยุศึกษาสิบเรื่อง2512
37บทละครพูดสิบเรื่อง2512
38รวมเรื่องเที่ยว2510
39พลเอกมังกร พรหมโยธี กับการศึกษาสมัยพุทธศึกราช 2491-25002509
40เที่ยวอเมริกาใต้ไปรอบโลก2508
41นิราศร่อนรอนแรมไปรอบโลก2507
42เที่ยวอเมริกาใต้ไปรอบโลก2507
43การศึกษา สมัยที่ มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ = Education during the time when His Highness Prince Dhaninivat was Minister of Public Instruction2507
44หลักการศึกษา ปาฐกถาวิชาครูมัธยม2506
45หัวใจทอง และการเมืองเรื่องรัก2504
46วิชาครูเล่มเล็ก สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา2502
47ละครพูดสำหรับนักเรียน เรื่องเจ้าหญิงกับคนตัดไม้, ยังเป็นรอง, และเทพธิดาสาธิต2502
48การศึกษาปริทรรศน์ และ โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค2501
49การเมืองเรื่องรัก, ลครพูดห้าองก์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุลดัดแปลงจากเรื่อง Affairs of State2500
50หัวใจทอง ละครพูดองค์เดียว2495