Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์

14 Results

No.TitlePublished
1ครอบครัวของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12549
2ชีวิตในชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12548
3สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวการสอน สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง2548
4สังคมศึกษาสำหรับครูประถม = Social studies for elementary teacher : เอกสารคำสอน 27013272545
5สมุดวิชาการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วยชีวิตในโรงเรียน ชั้นประถมปีที่ 12537
6สมุดวิชาการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วย ชีวิตในโรงเรียน ชั้นประถมปีที่ 12537
7การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย2537
8สมุดวิชาการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วยชีวิตในโรงเรียน ชั้นประถมปี่ที่ 12537
9สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวการสอนและแบบฝึกปฏิบัติการ2536
10สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวการสอนและแบบฝึกปฏิบัติการ2534
11สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวการสอนและแบบฝึกปฏิบัติการ2531
12สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวการสอนและแบบฝึกปฏิบัติการ2531
13สิ่งแวดล้อมศึกษา : มลพิษทางน้ำ หน่วยวิทยาการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์น้ำ
14สิ่งแวดล้อมศึกษา แนวการสอน สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง