Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย กระทรวงศึกษาธิการ

63 Results

No.TitlePublished
1แผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-25552552
2114 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 25492549
3113 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 25482548
4การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2548
5รายงานประจำปี ...2548
6112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ2547
7สุขศึกษาพัฒนาชาติ2547
8111 ปี กระทรวงศึกษาธิการ2546
9กระทรวงศึกษาธิการ 109 ปี2544
10103 ปี กระทรวงศึกษาธิการ2538
11คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 229/2538 เรื่อง การกำหนดหนังสือสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)2538
12นโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535-25392535
13100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ2535
14รายงานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม2534
15นโยบายการใช้และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแนวการใช้สื่อการเรียนการสอน : ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ฉบับใช้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร2533
1698 ปี กระทรวงศึกษาธิการ2533
17รายงานสถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2532 = Report on educational statistics ministry of education2533
18คู่มือการจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ : ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)2533
19คู่มือการติดตามประเมินผลแผนและโครงการ2532
20รายงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ...2530
21รายงานการวิเคราะห์ประเมินเบื้องต้น สภาพปัญหาและความต้องการ สำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ พุทธศักราช 25292529
22คู่มือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค312 และ ค322 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2528
23คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา2528
24คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก.185/2527 เรื่อง การกำหนดหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25272527
25คู่มือการจัดบริการแนะแนวโรงเรียนระดับประถมศึกษา2527
26ศึกษาธิการ 262527
27คู่มือการทำ การใช้และการรักษาอุปกรณ์การสอน2527
2812 ปี ของพัฒนาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย2527
29200 ปี ของการศึกษาไทย2526
30200 ปี ของการศึกษาไทย2526
31หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2525
32รายงานการวิจัย การเสาะแสวงหา พัฒนาและส่งเสริมปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์2525
33คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดหนังสือเรียนสำหรับเลิอกใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25252525
34คู่มือแนะแนวการศึกษา2525
35หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุธศักราช 2524 : ประเภทพานิชยกรรม2524
36หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 : คหกรรม2524
37คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ร่างกายของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2524
38คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 25242524
39หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2524 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 12523
40คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25242523
41กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมปีที่ 3-4 : คู่มือครู งานประดิษฐและงานช่าง2521
42หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2520
43แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค422 : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
44คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง กินดีอยู่ดี : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
45วิทยุโรงเรียน คู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรี ชั้นประถมปีที่ 1 ปีการศึกษา 25182518
46แบบเรียนวรรณคดีไทยเล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12518
47วิทยุโรงเรียน คู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรี ชั้นประถมปีที่ 2 ปีการศึกษา 25172517
48มาตรฐานของโรงเรียนเอกชน2516
49แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่...2516
50หลักสูตรประกาศนียบัตรครูอนุบาล2510
51หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง2510
52รายงานการศึกษาประจำปี 25092509
53ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 2435-25072507
54แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2507
55ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลการศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น2504
56กระต่ายแหย่เสือ : หนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 12503
57แบบเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมปีที่22503
58ระเบียบการโรงเรียนฝึกหัดครูมูล และหลักสูตรประโยคครูมูล กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 24682468
59แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 3
6093 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2528
61แนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
62หลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม : สำหรับผู้จบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2510
63ครบรอบ ... ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน ...