หนังสือที่แต่งโดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 13 Results

No.TitlePublished
1สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา : รายงานวิจัย2553
2ความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์2540
3เข็มขัดนิรภัย : ความเชื่อ ทัศนคติและการใช้2537
4ความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์2534
5วิธีจัดการกับความเครียด2533
6ปัญหาและแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนราษฏร์ สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานวิจัย2524
7ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ทั่วราชอาณาจักร : รายงานวิจัย2524
8หลักเบื้องต้นของการวัดผลการศึกษา2522
9พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา2521
10การบริหารกิจการนักเรียน2520
11รากฐานของเรขาคณิต2519
12หลักเบื้องต้นของการวัดผลการศึกษา2519
13ระบบจำนวน2513