หนังสือที่แต่งโดย อาภรณ์ นารถดิลก 16 Results

No.TitlePublished
1คำวินิจฉัยภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรข้อ 1-5002542
2คำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรจำนวน 451 ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อ 1901 23512541
3ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรสและมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร2539
4ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง นายหน้า2539
5คำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรจำนวน 905 ข้อ2536
6คำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่ม : ของกรมสรรพากรจำนวน 541 ข้อ2536
7คำอธิบาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ พร้อมด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศคลัง-อธิบดี คำสั่งและคำวินิจฉัย2535
8ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร2534
9ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 27)พ.ศ. 2533) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2532) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงประกาศ รสช.(ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2534) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อ2534
10คำอธิบายว่าด้วยภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร2530
11คำอธิบายว่าด้วยภาษีการค้า (ย่อ) (เอกสารประกอบการฟังคำบรรยาย)2529
12คำอธิบายพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 25292529
13คำอธิบายว่าด้วยภาษีการค้าโดยย่อ (เอกสารประกอบการฟังคำบรรยาย)2528
14คำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่ม2525
15ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ รายได้และรายจ่าย2522
16ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย2520