หนังสือที่แต่งโดย รัตนา สายคณิต 41 Results

No.TitlePublished
1หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์2557
2เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2557
3เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2557
4เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2552
5การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ2552
6หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์2552
7เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2551
8เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2550
9เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2549
10เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2548
11เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค2546
12การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ2546
13เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2546
14มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : จากทฤษฎีสู่นโยบาย2544
15เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค2544
16เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2544
17เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2543
18หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์2543
19มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : จากทฤษฎีสู่นโยบาย2542
20หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์2542
21มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2541
22เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2540
23มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : จากทฤษฎีสู่นโยบาย2539
24เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ2539
25มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2538
26มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : จากทฤษฎีสู่นโยบาย2537
27มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2537
28หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : มหเศรษฐศาสตร์2537
29หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2537
30พื้นฐานเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต...[และคนอื่น ๆ]2535
31มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2534
32มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2531
33เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ2530
34ตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์2529
35หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2528
36เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ2527
37มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2525
38พัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน2524
39พัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน2523
40มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2521
41เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น