หนังสือที่แต่งโดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ 14 Results

No.TitlePublished
1มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง ...2552
2มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง (3) : เศรษฐศาสตร์แห่งการให้2552
3ชุมชนชาวอโศก : "ชุมชนทวนกระแส" เพื่อทางเลือกการพัฒนา [ จุลสาร]2549
4สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2549
5เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน2546
6การต่อต้านทุจริตยาภาคประชาชน2545
7วิพากษ์ทุนนิยมไทย : ทัศนะจากกระแสหลุด2542
8พัฒนาการระบบเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตรัสเซีย ปี ค.ศ. 1900-19902537
9เศรษฐศาสตร์สองกระแส2536
10ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ : แนวคิด ทฤษฎี แบบจำลอง และตัวอย่างจริง2536
11การเคลื่อนไหวสังคมและทางเลือกการพัฒนาในอนาคต2531
12บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชาวนายุคใหม่2530
13ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ : แนวคิด ทฤษฎี แบบจำลอง และตัวอย่างจริง2530
14สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยกับสังคมไทย : กำเนิดและพัฒนาการจากอดีต-ปัจจุบัน2529