Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สุมิตรา ขันตยาลงกต

6 Results

No.TitlePublished
1บรมครู : ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์2556
2ผลงานภาพจิตรศิลป์ ... ของครู2546
3ทฤษฎีถ่ายภาพ2534
4เทคนิคการถ่ายภาพ2525
5เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ2525
6การถ่ายภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน2521