Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย เกษร ธิตะจารี

9 Results

No.TitlePublished
1กิจกรรมศิลปะสำหรับครู2543
2ผลการใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาโดยเน้นการจัดการชั้นเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนิสิตคณะครุศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย2543
3ศิลปศึกษาขั้นนำ : เอกสารคำสอน2542
4สื่อเสริมการศึกษา2541
5การประดิษฐ์เศษวัสดุ [จุลสาร]2540
6ศิลปะขั้นนำ2531
7ศึกษาค่านิยมการแต่งกายแบบไทย ๆ ของสตรีในเมืองหลวง : รายงานผลการวิจัย2526
8วิธีทำเครื่องประดับอีนาเมลและเครื่องประดับเคลือบสีบนโลหะ2520
9ศิลปะชั้นนำ