Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สุรีนา ชวนิชย์

4 Results

No.TitlePublished
1ลักษณะของแอคติโนฟาจที่แยกจากดินโดยวิธีส่งเสริมการเจริญ : รายงานผลการวิจัย2544
2ภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตคานามัยซินโดย Streptomyces kanamyceticus สายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการกลายพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย2542
3การปรับปรุงสายพันธุ์ Streptomyces kanamyceticus A-38 เพื่อเพิ่มผลผลิตกานามัยซิน โดยวิธีการกลายพันธุ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2539
4สารมีฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่ต้านโรคสแคปในมันฝรั่ง : รายงานผลการวิจัย2534