หนังสือที่แต่งโดย อุทัย หิรัญโต 42 Results

No.TitlePublished
1การบริหารประยุกต์2532
2หลักการบริหารงานบุคคล2531
3ระบบราชการไทย2530
4ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ2529
5ชนชั้นข้าราชการ2527
6สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา2526
7สารานุกรมศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)2526
8สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา2526
9สารานุกรมศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์2525
10พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย อังกฤษ-ไทย2525
11สารานุกรมศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์2525
12สารานุกรมศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์2525
13เทคนิคการบริหาร2525
14เทคนิคการบริหาร2525
15ประมุขศิลป : ศิลปะของการเป็นผู้นำ2524
16สารานุกรมศัพท์ทางรัฐศาสตร์2524
17หลักการบริหารงานบุคคล2523
18การปกครองท้องถิ่น2523
19หลักสังคมวิทยา2522
20ประมวลบทวิเคราะห์และอธิบายศัพท์กฎหมาย2522
21ชำแหละสังคม2521
22การเมืองของโลกกับกฎหมายระหว่างประเทศ2521
23หลักการพูดในที่ชุมชน2521
24มุสลิมในประเทศไทย2521
25ทฤษฎีและทางปฎิบัติในการบริหาร ตามหลักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรียบเรียงโดย อุทัย หิรัญโต และมนตรี เจนวิทยการ2521
26ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัาพันธ์2520
27สังคมวิจารณ์2520
28ศิลปศาสตร์ของนักบริหาร2520
29ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์2520
30ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์2520
31มรดกสังคม2520
32สังคมวิจารณ์2520
33สังคมวิทยาประยุกต์2519
34ไดโนเสาร์ เต่าพันปี2519
35รัฐศาสตร์ประยุกต์2519
36ข้าราชการ : ทำไมคอรัปชั่น พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับการคอรัปชั่นของข้าราชการ2519
37ชนชั้นข้าราชการ2519
38ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน = Sciences and arts of administration2515
39ประมวลบทวิเคราะห์และอธิบายศัพท์กฎหมาย2515
40ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน2515
41ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน = Sciences and arts of administration2515
42ประมวลคำถาม-คำตอบ ข้อสอบเลื่อนชั้นข้าราชการชั้นตรีเป็นชั้นโทและชั้นโทเป็นชั้นเอก ของกรมการปกครอง (เฉลยข้อสอบโดยละเอียดทุกลักษณะวิชาตั้งแต่ปี 2503-2509 รวม 8 ปี2511