Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

25 Results

No.TitlePublished
140 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 4 ทศวรรษสถาบันฯ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยืน = 40th anniversary ERIC Chula2557
235 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม2552
3รายงานประจำปี2542
4แผนพัฒนาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540
5รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการขยายเขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2539
6การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์2538
7การวางแผนระบบตรวจสอบและบันทึกผลมลพิษ2537
8การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต2536
9กลยุทธ์ในการลดและควบคุมมลพิษของประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 : รายงานการวิจัย2534
10รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาและออกแบบบันไดปลาโจนสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูล2533
11การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตลวดทองแดงของบริษัท ไทยเมตัลโปรเซสซิ่ง จำกัด2533
12การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพฯ : รายงานฉบับสมบูรณ์, เสนอต่อ การท่าเรือแห่งประเทศไทย2533
13รายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่อง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตลวดทองแดง...2533
14การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอต่อใบอนุญาตและขยายกำลังการผลิตโครงการผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด2529
15รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย ตั้งแต่ปี 2518-2525 = Research abstract 1975-19822529
16การจัดทำแผนอนุรักษ์ธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์2529
17รายชื่อหนังสือของห้องปฏิบัติการโครงการศึกษาปัญหาน้ำท่วม2529
18การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเทียบเรือของบริษัท รวมทุนไทย จำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์2528
19ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการจัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์2528
20การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด2527
21รายงานการเดินทางสำรวจและศึกษาปัญหาเหมืองแร่ ต่อสภาวะแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง 11-14 พฤษภาคม 25242524
22สรุปรายงานกิจกรรม พ.ศ. 2518-2552 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2521
23โครงการแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
24รายงานประจำปี ...
25การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฝายหัวนาและฝายสัมฤทธิ์