หนังสือที่แต่งโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 82 Results

No.TitlePublished
1รายงานประจำปี 25572557
2E-Research Directory 2012 ระบบค้นหาทำเนียบงานวิจัย [electronic resource]2555
3รายงานประจำปี 25552555
4คู่มือการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยนวมินทร์2553
5คู่มือการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม2553
6คู่มือการเยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 25522552
7สรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ2551
8สรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ = Summaries of foreign researchers' abstract2551
9รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ2551
10จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง2550
11รายงานประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2549
12คนไทยทำได้ : หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ2548
13ประมวลผลงานดี ปี 2541-25472548
14รายงานผลงานการวิจัยประจำปี 25452547
15รายงานผลงานการวิจัยประจำปี 25452547
16เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย : หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ2547
17ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย (ภาค)2546
18เอกสารเสริมความรู้ ประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การลดจำนวนการใช้ยาเสพติดและการกระทำความผิดของเยาวชน2546
19แผนการวิจัยแห่งชาติ เล่ม 12545
20ทิศทางและแผนวิจัยปีงบประมาณ 2544-2546 กับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนองบประมาณประจำปี 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี2544
21แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปี 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี2544
22สรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่6 (พ.ศ.2545-2549) : ฉบับร่าง2544
23นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่6 (พ.ศ.2545-2549) : ฉบับร่าง2544
24ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย2543
25ทิศทางและแผนวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับปีงบประมาณ 2544-2546 (ฉบับปรับปรุง)2543
26แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปี 2545 ตามมติคณะรัฐมนตรี2543
27คู่มือหลักเกณฑ์ของวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี2542
28การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไท2542
29แผนงานวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับปีงบประมาณ 2544-25462542
30การเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี ...2538
31การเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 25382538
32รางวัลผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 25382538
33รายงานประจำปี 2536 ฉบับพิเศษ : เนื่องในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ2536
34ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ 25362536
35ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25362536
36ปัญหาและแนวทางการวิจัยด้านการเกษตร2535
37ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ 25352535
38ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25352535
39ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ 25342534
40รางวัลวิจัยแห่งชาติประจำปี 2534 : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัยดีเยี่ยม2534
41ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ.25332534
42ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ 25332533
43ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ 25322532
44อาหารเชื้อเพลิงและปุ๋ย จากวัสดุเหลือใช้ประเภทอินทรียสาร2532
45การสำรวจน้ำเสียในอ่าวไทย ครั้งที่ 8,9 และ 12 27 ต.ค 2518 - 29 ก.ย. 25192530
46ทำเนียบโครงการวิจัย : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์2530
47ปัญหาที่สำคัญของชาติและแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา2529
48ทำเนียบโครงการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.25272528
49รายงานการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2527 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา2528
50การจัดการที่ดินในป่าเขตร้อน2528
51ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ...กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน2527
52วัฒนธรรม พ.ศ. 2515-25262526
53ทำเนียบโครงการวิจัย2526
54วัฒนธรรม พ.ศ. 2515-25262526
55ทำเนียบผลงานวิจัย ที่ดำเนินการประมวลผล2525
56หลักวิชาพืชสวน = Fundamentals of horticulture2525
57การสัมมนา ครั้งที่ 2 การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัยพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย 26-28 พฤษภาคท 2524 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ= = Proceeding of the second seminar on the water quality and the quality of living resources in Thai waters 26-28 May 1981 at National Research Council of Thailand2524
58พลังงาน : พ.ศ.2518-25222524
59โครงการวิจัยการปรับปรุงและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานประจำปี 25222522
60รายงานการไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ2522
61คำอธิบายย่อผลงานวิจัย2521
62รายงานผลการวิจัยภาวะความจำเริญเติบโตของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.25212521
63คำอธิบายย่อผลงานวิจัย เล่มที่ 4 ปี พ.ศ. 25212521
64ทำเนียบโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย พ.ศ. 25202520
65การศึกษาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2520
66รายงานย่อผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลประจำปี 25172519
67คำอธิบายย่อผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์2518
68การสำรวจน้ำเสียในอ่าวไทย ครั้งที่ 4-7 (20 ตุลาคม 2517-30 กรกฏาคม 2518 )2518
69รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัย อาหารสัตว์ปีก พ.ศ. 2517-25242517
70ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2516-25202516
71บรรณสาร สวช.
72รายงานประจำปี ...
73TSIT [CD-ROM] : Total Search Internet Tutorial
74รายงานประจำปี 2535
75ทำเนียบโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศไทย พ.ศ. 2520 เล่ม 4
76ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวันประจำปี 2517
77รายงานประจำปี ...
78ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์...
79ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนหนุนการวิจัยประจำปี 2535 /โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
80รายงานประจำปี...
81แนะนำการใชัภาพถ่ายจากดาวเทียม
82รายชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เสนอเพื่อของบประมาณ...และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี