หนังสือที่แต่งโดย สายฤดี วรกิจโภคาทร 4 Results

No.TitlePublished
1บ้านเพาะปัญญาเด็ก2554
2โครงการ การประเมินผลการให้คำปรึกษาวิธีการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องจราจรชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี ระยะที่ 2 : รายงานการวิจัย2540
3โครงการการประเมินผลการให้คำปรึกษาวิธีการวางแผนครอบครัวตาม ธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องจราจรชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี ระยะที่ 2 / สายฤดี วรกิจโภคาทร, จรรยา เศรษฐบุตร และธีระพงศ์ สันติภาพ2540
4พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ด2539