หนังสือที่แต่งโดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 45 Results

No.TitlePublished
1เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2553
2สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย2553
3ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social sciences research methodology2551
4คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2551
5สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistics analysis for research : a step by step approach2549
6เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2549
7สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistics analysis for research : a step by step approach2546
8คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2546
9คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2546
10สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistics analysis for research : a step by step approach2545
11รวมบทความ การวิจัย การวัดและประเมินผล2543
12สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย2543
13เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2542
14เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2542
15ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2540
16คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2540
17ปทานุกรมการวิจัย = Reference handbook of research methods2540
18ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2540
19คู่มือวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for dos & windows2540
20เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2537
21เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2537
22ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2535
23เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2535
24การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน2535
25เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย2534
26การวิจัย การวัด และประเมินผล2533
27รวมบทความ การวิจัยและประเมินผล2533
28ปทานุกรมการวิจัย2532
29คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2532
30ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2531
31การวิเคราะห์ความแปรปรวน : ประยุกต์เพื่อการวิจัย2531
32การวิเคราะห์ความแปรปรวน : ประยุกต์เพื่อการวิจัย2528
33การวิจัยทางการศึกษา : กรณีตัวอย่าง2528
34ปทานุกรมการวิจัย2527
35ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2527
36การสำรวจความเห็นของอาจารย์และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์2526
37ประชากรศึกษา : ประชากรศึกษากับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต2526
38ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2524
39การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน2524
40คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2524
41ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2523
42ประชากรศึกษา2522
43การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์2522
44การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในสลัมมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปี 25182518
45การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย2513