หนังสือที่แต่งโดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 81 Results

No.TitlePublished
1พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2556
2พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย = English-English-Thai dictionary2552
3พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = English-Thai & Thai-English dictionary (Completely revised & updated edition)2551
4พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2551
5พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2550
6พจนานุกรมแพทยศาสตร์ = Medical dictionary2550
7พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand2549
8พจนานุกรมโรคและการบำบัด = Dictionary of diseases and therapies2548
9พจนานุกรมแพทยศาสตร์ = Medical dictionary2547
10พจนานุกรมแพทย์ศาสตร์ฉบับพจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand2547
11พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ + พจนานุกรมฉบับ Compact 2 เล่ม อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ [CD-ROM] = Medical Sciences Dictionary2546
12พจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย2546
13Popular dictionary 2 in 1 compact : โปรแกรมพจนานุกรมฉบับคอมเพ็ค แปล 2 ทาง ทั้งไทยและอังกฤษ [CD-ROM]2546
14พจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย2546
15พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2545
16พจนานุกรมไทย - อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = A new English - Thai dictionary (Library edition)2545
17พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = Thai-English Dictionary (Library edition)2545
18พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand2545
19พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย2544
20พจนานุกรมโรคและการบำบัด = Dictionary of diseases and therapics2543
21พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2543
22พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand2541
23พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = SE-ED's modern English-Thai dictionary (complete & updated)2541
24พจนานุกรมแพทยศาสตร์ = Medical dictionary2541
25พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = Thai-English Dictionary (Library edition)2541
26พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = SE-ED's modern English-Thai dictionary2541
27A New English-Thai dictionary (library edition)2541
28พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย2541
29พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย (ฉบับมหาวิทยาลัย) = A New English-Thai dictionary2541
30พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย2540
31พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2540
32พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ-ไทย = An advanced desk English-English-Thai dictionary2540
33พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary (Library edition)2539
34พจนานุกรมสมุนไพรไทย2539
35พจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย2539
36A new English-Thai dictionary (ฉบับรวมศาสตร์)2539
37พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับห้องสมุด) = A New English-Thai dictionary (Library edition)2538
38พจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย2538
39พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2538
40พจนานุกรมสมุนไพรไทย ฉบับสรรพคุณยาไทย2538
41A New English-Thai dictionary (library edition)2538
42พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = Thai-English dictionary (Library edition)2537
43พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย (ฉบับมหาวิทยาลัย) = A New English-Thai dictionary2537
44พจนานุกรมไทย - อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = A new English - Thai dictionary (Library edition)2537
45พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ-ไทย = An advanced pocket English-English-Thai dictionary2537
46พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย (ฉบับใหม่) = A new English-Thai dictionary2537
47พจนานุกรมนกในเมืองไทย2536
48พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ) = Dictionary of Thai Law Words (English-Thai Thai-English) จุคำศัพท์มากที่สุด2536
49พจนานุกรมสมุนไพรไทย2536
50พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย (ฉบับห้องสมุด) = A New English-Thai dictionary (Library edition)2536
51พจนานุกรม ไทย-ไทย-อังกฤษ = An advanced pocket Thai-Thai-English dictionary2536
52พจนานุกรมไทยฉบับมหาวิทยาลัย2536
53พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary2535
54พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ (พร้อมคำอธิบาย) ฉบับ ม.ต้น-ปลาย2534
55พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การช่าง2534
56แผนที่เมืองไทย 73 จังหวัด = Map of Thailand : 73 provinces2533
57พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2533
58พจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย2533
59พจนานุกรมแพทยศาสตร์2533
60พจนานุกรมนกในเมืองไทย = Dictionary of bird in Thailand2532
61พจนานุกรมศัพท์บัญญัติ พร้อมคำอธิบาย2532
62โรคเอดส์และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ควบคุม2532
63พจนานุกรมสมุนไพรไทย ฉบับสรรพคุณยาไทย2532
64พจนานุกรมศัพท์ทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ พร้อมคำอธิบาย2532
65ตำรายาเสพติด2531
66พจนานุกรมสนทนาภาษาไทย = English Thai, Thai-English2531
67พจนานุกรมสมุนไพรไทย2531
68พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย2530
69พจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย2530
70พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย (ฉบับห้องสมุด) = A new English-Thai dictionary (Library edition)2529
71พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = A new Thai-English dictionary (library edition2529
72พจนานุกรม ไทย-ไทย-อังกฤษ = Thai-Thai-English dictionary2527
73พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = A new English-Thai dictionary2527
74พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary2527
75พจนานุกรมกฎหมายไทยกว่า 400 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง2527
76พจนานุกรมรวมกฎหมายไทย2527
77A new English-Thai Dictionary (Standard edition) = พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย2527
78พจนานุกรม คำเหมือนกัน คำตรงกันข้าม = An English-Thai dictionary of synonyms and antonyms2526
79พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary2523
80ฝิ่นสู่เฮโรอีน2521
81โรคเอดส์และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ควบคุม