หนังสือที่แต่งโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม 34 Results

No.TitlePublished
1คำอธิบายกฎหมายแรงงาน2559
2คำอธิบายกฎหมายแรงงาน2558
3คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม2557
4คำอธิบายกฎหมายแรงงาน ภาครัฐวิสาหกิจ2557
5คำอธิบายกฎหมายแรงงาน2556
6ย่อหลักกฎหมายแรงงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง2556
7คำอธิบายกฎหมายแรงงาน2556
8กฎหมายสวัสดิการสังคม2555
9ย่อหลักกฎหมายแรงงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง2553
10สัญญาจ้างแรงงาน2552
11ย่อหลักกฎหมายแรงงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง2551
12กฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ2549
13ย่อหลักกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง2548
14กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล2546
15ย่อหลักกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง2546
16ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง2544
17กฎหมายคุ้มครองแรงงาน2544
18รวมกฎหมายประกันสังคม [ฉบับใช้งาน]2544
19กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน2542
20ย่อหลักกฏหมายแรงงาน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง2542
21รวมกฎหมายประกันสังคม [ฉบับใช้งาน]2542
22ย่อหลักกฏหมายแรงงาน2541
23สถานภาพของพนักงานกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2541
24กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน2541
25กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล2540
26กฎหมายแรงงาน 1 : สัญญาจ้างแรงงาน2540
27กฎหมายประกันสังคม2540
28กฎหมายประกันสังคม2540
29รวมกฎหมายแรงงาน2540
30กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร2539
31ย่อหลักกฎหมายแรงงาน2539
32รวมกฎหมายประกันสังคม [ฉบับสมบูรณ์]2538
33รวมรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ2538
34ย่อหลักกฎหมายแรงงาน2538