หนังสือที่แต่งโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 10 Results

No.TitlePublished
182 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2553
2หลักการและแนวทางในการจัดโครงสร้างและระบบบริหารราชการ2545
3แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2540-25442540
4วิวัฒนาการของสำนักงาน ก.พ.2540
5คู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25182531
6คู่มือการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 25182531
7ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 25222522
8รายงานประจำปี ...2519
9แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
10รายงานการบริหารงานบุคคลในข้าราชการพลเรือนประจำปี ...