หนังสือที่แต่งโดย ไชยยศ เหมะรัชตะ 89 Results

No.TitlePublished
1ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม พันธุ์พืชใหม่2560
2ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2559
3คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2556
4ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์2555
5ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2553
6ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย. พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2553
7108 ปัญหาประกันภัย2552
8คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2551
9ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2550
10คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2549
11คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์2549
12ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2548
13ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2548
14ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์2548
15กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม2548
16ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม2547
17กฎหมายว่าด้วยสัญญา2547
18คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2546
19ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : นิติกรรม2546
20ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย. พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2546
21คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์2545
22ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2545
23ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป2544
24ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกันภัยพร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2543
25กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2543
26ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์2543
27คู่มือศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญญา2542
28ย่อหลักกฎหมายสิทธิบัตร2542
29ย่อหลักฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย. พร้อมด้วย กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2542
30คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์2541
31กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม2540
32มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2540
33มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2540
34กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2540
35รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา2540
36กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2540
37ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่2539
38ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : นิติกรรม2539
39108 ปัญหาประกันภัย2539
40รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา : [ทำพินัยกรรมอย่างไร จึงจะตายอย่างมีสุข]2538
41คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดทางการค้า2537
42รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา : ทำพินัยกรรมอย่างไร จึงจะตายอย่างมีความสุข2537
4310 วิธีแก้กลโกงที่ดิน2536
44ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : นิติกรรม2536
45ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์2536
46108 ปัญหาประกันภัย2536
47ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2536
48ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : นิติกรรม2536
49รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา : [ทำพินัยกรรมอย่างไร จึงจะตายอย่างมีความสุข]2535
50กฎหมายว่าด้วยสัญญา2535
51ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย2535
52กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม2535
53มรดก2535
54รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา : ทำพินัยกรรมอย่างไร จึงจะตายอย่างมีความสุข2534
55กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2534
5610 วิธีแก้กลโกงที่ดิน2534
57108 ปัญหาประกันภัย2534
58รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา : ทำพินัยกรรมอย่างไร จึงจะตายอย่างมีความสุข2533
59ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย2533
60จริยธรรมของนักกฎหมาย2531
61ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา2531
62ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย2531
63มรดก2531
64ครอบครัว2531
65มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิ การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : รายงานผลการวิจัย2530
66ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัย2529
67กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2529
68คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์2528
69ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ : รายงานผลการวิจัย2528
70การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก : รายงานการวิจัย2528
71กฎหมายว่าด้วยสัญญา2527
72กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม2527
73ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ : รายงานผลการวิจัย2527
74กฎหมายว่าด้วยสัญญา2527
75ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัย2526
76กฎหมายกับการพัฒนา2525
77กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม2525
78สัมมนาในวิชากฎหมายแพ่ง2525
79กฎหมายว่าด้วยสัญญา2525
80ปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย2525
81กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2525
82ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัย2525
83กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2522
84คำบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2521
85ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2521
86กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนำ จำนอง2520
87นิติกรรมอำพราง2515
88ปัญหากฎหมายชาวบ้าน เล่ม 1 ครอบครัว
89ย่อหลักกฎหมาย : คู่มือศึกษากฎหมายว่าด้วย สัญญา พร้อมด้วยตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ