หนังสือที่แต่งโดย เจริญ เจษฎาวัลย์ 56 Results

No.TitlePublished
1การบริหารความเสี่ยงธรรมาภิบาล2553
2การทุจริตทางการบริหารชั้นคลาสสิค = Classic management fraud2553
3แม่น้ำแยกสาย คนไทยแยกสี2553
4ทางสู่ธรรมาภิบาล = Good governance to - be2552
5พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย คำศัพท์งบกระแสเงินสด = English-Thai dictionary of cash flow statement terms2551
6พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย คำศัพท์งบกำไรขาดทุน = English-Thai dictionary of income statement terms2550
7พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย คำศัพท์งบดุล = English-Thai dictionary of balance sheet terms2550
8คำศัพท์วิธีปฏิบัติการบัญชีและการตรวจสอบ ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย2549
9การบริหารความเสี่ยง = Introduction to risk management2548
10คู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน : แนวความคิดและกระบวนการวิธีปฏิบัติแบบบูรณาการ2548
11คู่มือวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน2547
12การตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหาร = Internal auditing for executives2547
13รายงานการตรวจสอบภายใน เล่ม 1 แนวความคิดและหลักการเชิงบูรณาการ2547
14ธุรกิจตั๋วเงินกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร2547
15การตรวจสอบภาครัฐ = Goverment audits2546
16การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว2546
17กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร2546
18การบริหารความเสี่ยง2546
19การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ฉบับนิสิตนักศึกษา = Internal auditing and internal control2546
20การปฏิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน2545
21การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล2545
22เทคนิคการตรวจสอบทุจริต = Fraud detection techniques2545
23วิธีเขียนรายงาน2544
24การบริหารการตรวจสอบภายในกับ Audit committee2543
25คู่มือเลขานุการ2543
26กระบวนการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ2543
27ระบบควบคุมภายใน : หลักการและวิธีปฏิบัติ2543
28เทคนิคการตรวจสอบทุจริต = Fraud detection techniques2543
29คู่มือวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน = Manual of operational audit practice2542
30คู่มือการตรวจสอบ : วิธีการตรวจสอบ2542
31การบริหารเงินบาทและสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว2542
32การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว2541
33คู่มือการตรวจสอบ = Audit manual : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายใน2541
34ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร & สถาบันการเงิน2540
35การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : รวมบทความ ข้อเขียน คำแนะนำเกี่ยวกับ แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ2540
36คู่มือการตรวจสอบ : หลักการและวิธีปฏิบัติ2540
37ตราสารอนุพันธ์ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตอนที่ 1 = Foreign exchange dealing futures & options2539
38วิธีเขียนรายงาน2538
39วิเทศธนกิจไทย2536
40การตรวจสอบการบริหาร2535
41วิธีเขียนรายงาน2535
42เช็คภาคปฏิบัติตอนวิธีขอขึ้นเงินตามเช็ค2535
43เช็คภาคปฏิบัติตอน วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง2534
44วิธีขายลดตั๋วเงิน2534
45ทางสู่-นายธนาคาร2533
46เช็คภาคปฏิบัติตอน วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง2532
47วิธีตรวจสอบการทุจริต2532
48เช็คภาคปฏิบัติตอน วิธีขอขึ้นเงินตามเช็ค2532
49เช็คภาคปฏิบัติตอน วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง2531
50ก่อนจะติดต่อธนาคาร2531
51การคืนเช็คของธนาคาร2528
52เช็คภาคปฏิบัติตอน การคืนเช็คของธนาคาร = Solution to bad cheque1984
53ก่อนจะติดต่อธนาคาร
54วิธีเขียนรายงาน
55การตรวจสอบภายใน
56การตรวจสอบภายใน