หนังสือที่แต่งโดย อภิชัย พันธเสน 22 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 92560
2พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ2558
3การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม2550
4โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = A research project for the formulation of indicators for evolution of the economic and social progress of Thailand based on sufficiency economy philosophy2550
5พุทธเศรษฐศาสตร์ : ฉบับนิสิต นักศึกษา และประชาชน2549
6พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ2547
7การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม2546
8จะประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร [จุลสาร]2546
9ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา2545
10การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย2545
11พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ2544
12ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา2542
13เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 18-19 ธันวาคม 25422542
14การดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการวิจัย2539
15พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค การเปลี่ยนแปลงและการบริหารการจัดการ2539
16นโยบายและข้อเสนอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษาจากประสบการณ์ของโครงการ คจก. = The policy implication of the project for land allocation for the poor in the over-exploited reserve forest (Kor. Chor. Gor.)2535
17รูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมของสภาตำบล2533
18การเตรียมอุดมศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา : รายงานผลการวิจัย2532
19ค่าแรงต่ำ : ความหมายและแนวโน้มในอนาคต2531
20การเมืองเรื่องข้าว : นโยบาย ประเด็นปัญหา และความขัดแย้ง2531
21การศึกษา : ปฏิรูปหรือปฏิวัติ2518
22เศรษฐศาสตร์การศึกษา : การศึกษา ปฏิรูป หรือปฏิวัติ