หนังสือที่แต่งโดย นิพนธ์ พัวพงศกร 26 Results

No.TitlePublished
1การทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์2559
2การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์2558
3การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาการเกษตร2557
4ความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับตลาดแรงงาน : คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา และการขาดแคลน แรงงานที่มีคุณภาพ2554
5โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต : การแสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก = Rent Seeking Activities and the Political Economy of the Paddy Pledging Market Intervention Measures2553
6บทบาทของมหาวิทยาลัย กับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี2552
7อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง : แนวโน้มตลาดและการแทรกแซงของรัฐ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์2550
8การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)2548
9การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)2547
10ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์2546
11ที่อยู่อาศัย : การศึกษาสาขาบริการ : ที่อยู่อาศัย2542
12การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 18-19 ธันวาคม 25422542
13ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2539
14ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อภาคเกษตรกรรม2539
15ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใต้แผนการเร่งลดภาษี : รายงานฉบับสมบูรณ์2539
16ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อสินค้าเกษตรในตลาดโลก และภาคเกษตรของไทย2539
17การประเมินผลการออกสำรวจผู้เสียภาษีของสรรพากรเขตพื้นที่และสรรพากรจังหวัด: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2538
18กลุ่มเศรษฐกิจของชาวบ้าน : ความสำเร็จ และความอยู่รอด2538
19การประมาณการจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย2538
20การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม)2538
21ทำไมจึงเกิดมอเตอร์ไซด์รับจ้างในกรุงเทพฯ ;2537
22การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน2535
23รายงานผลการวิจัยโครงการ กฎหมายกับเศรษฐกิจของประเทศไทย2533
24ตลาดสินเชื่อนอกระบบในชนบทไทย : กรณีศึกษาเรื่องสัญญากู้ โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และอัตราดอกเบี้ย : รายงานการวิจัย2530
25การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและสร้างงานในชนบท : รายงานการวิจัย2528
26ทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานในชนบท2527