หนังสือที่แต่งโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 59 Results

No.TitlePublished
1จาก Gatt สู่ WTO2552
2จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม2550
3ฉันทมติวอชิงตัน2548
4จาก Thaksinomics สู่ทักษิณาธิปไตย ภาค 1-32548
5ทุนวัฒนธรรม : วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก เล่ม 22546
6ทุนวัฒนธรรม : วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก2546
7กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-25302546
8เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25402546
9การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต2546
10เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25402546
11เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25402545
12เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการณ์ปี 25402545
13กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม2544
14การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร2544
15คู่มือการเมืองไทย2544
16ถนนหนังสือ2543
17วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย2543
18สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร2543
19ความแข็งแกร่งทางการเงิน? : เอกสารประกอบการสัมมนาธรรมศาสตร์ฟอร์รั่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 25432543
20ความอ่อนแอทางการคลัง : เอกสารประกอบการสัมมนาธรรมศาสตร์ฟอร์รั่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 25432543
21วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย2543
22การเมืองและการบริหารเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2542
23การเมืองยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2542
24วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย2542
25สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร2542
26การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต2541
27วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย2541
28สังคมเศรษฐกิจโลก : โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง2540
29ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค้า2540
30เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย2539
31การบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบงบประมาณที่เน้นผล2539
32กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475 - 25302539
33สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร2538
34เศรษฐกิจการเมืองในยุครัฐบาลชวน หลีกภัย2538
35อนิจลักษณะของสังคมไทย2538
36สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร2536
37รายงานประกอบการประชุม : สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์2536
38การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการการคลังยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-พฤษภาคม 2535)2536
39อนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย2536
40อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยการเมือง2536
41การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการการคลังยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (สิงหาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2534)2536
42การเปลี่ยนแปลงกฏหมายและมาตรการการคลังยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน : มีนาคม 2534 - พฤษภาคม 25352536
43กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-25302532
44อุปสงค์ในการเสนอซื้อข้าวส่งออกของไทยในตลาดโลก : บทสำรวจสถานะแห่งความรู้2531
45เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพรีเมี่ยมข้าว2530
46บรรณานุกรมเศรษฐกิจประเทศไทย2528
47เงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยภาคผนวกว่าด้วยกฎหมายการคลังที่สำคัญ2528
48เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพรีเมี่ยมข้าว : พรมแดนแห่งความรู้ : รายงานการวิจัย2528
49ภาษีอากรในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : คลังข้อมูลและบทสำรวจสถานะทางวิชาการ2528
50การสำรวจสถานะความรู้ว่าด้วยภาษีอากรในเมืองไทย : รายงานการวิจัย2527
51ระบบเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา2526
52การวางแผนและการจัดการหน่วยวิชาการ2525
53เศรษฐศาสตร์การคลังว่าด้วยการศึกษา2519
54เศรษฐศาสตร์การคลังว่าด้วยการศึกษา2519
55สังคมกับเศรษฐกิจ2519
56กลยุทธในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย2518
57ทัศนะทางการศึกษา2518
58ทฤษฎีการภาษีอากร2516
59ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค้า