หนังสือที่แต่งโดย จรูญ สุภาพ 32 Results

No.TitlePublished
1ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ2538
2หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส402 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42535
3สารานุกรมรัฐศาสตร์2535
4หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส402 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)2535
5ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ2534
6สารานุกรมรัฐศาสตร์ = Political science glossary2533
7ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ2532
8สารานุกรมรัฐศาสตร์2531
9ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ2528
10หลักรัฐศาสตร์ ฉบับพื้นฐาน2527
11สารานุกรมรัฐศาสตร์2527
12พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาจากกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดมุกดาหาร : รายงานการวิจัยประเมินผล2527
13พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาจากกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดบุรีรัมย์ : รายงานการวิจัยประเมินผล2527
14สังคมศึกษา2525
15หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส101 ส102 ประเทศของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2525
16หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส401 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2525
17แบบเรียนสังคมศึกษา ส431 หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2523
18หลักรัฐศาสตร์ ฉบับพื้นฐาน2522
19การพัฒนาประเทศ = Eassys on Thailand's National Development2522
20หน้าที่พลเมือง ส431 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
21ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (ประชาธิปไตย : เผด็จการ) และหลักวิเคาะห์การเมืองแผนใหม่2519
22ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (ประชาธิปไตย : เผด็จการ) และหลักวิเคราะห์การเมืองแผนใหม่2519
23หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2519
24สารานุกรมรัฐศาสตร์2518
25หลักรัฐศาสตร์ : ภาคพิสดาร แนวทฤษฎีและประยุกต์2518
26สารานุกรมรัฐศาสตร์ = Political science glossary2518
27ทฤษฎีการเมือง2514
28การเมือง = Readings in political science2514
29หลักรัฐศาสตร์2514
30ทฤษฎีการเมือง2513
31ศัพท์วิชาการทางรัฐศาสตร์ = Political science glossary2512
32ปัญหาการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน2511